ACOMPANYAMENT TRANSPORT ESCOLAR

OBJECTIUS

 • Conèixer les funcions i tasques d'aquest acompanyant i la seva importància en la prevenció d'accidents de circulació.
 • Adquirir, mitjançant la teoria i la pràctica, els coneixements necessaris sobre educació vial adecuada a la planificació i desenvolupament de les comeses a exercir.
 • Conèixer la normativa legal aplicable, la seva finalitat i el seu ús adequat.
 • Conèixer el funcionament bàsic del vehicle i la figura de el/la conductor/a, pel que fa a les seves implicacions legals.
 • Conèixer els diferents sistemes de seguretat en els transports escolars.

CONTINGUTS

TEMA 1. Legislació i transport escolar

 1. El transport escolar.
 2. Legislació del transport escolar: RD 443/2001, de 27 de gener.

TEMA 2. La feina de la persona acompanyant del transport escolar

 1. Transport escolar: qui acompanya.
 2. El servei d'acompanyament del transport escolar.
 3. Funcions durant l'acompanyament del transport escolar.
 4. Tasques assignades a el/la monitor/a de transport escolar.
 5. Identificació i materials necessaris que ha de portar la persona acompanyant de transport escolar.

TEMA 3. Situacions d'emergència i evacuació de l'autobús

 1. Situacions d'emergència.
 2. Evacuació de l'autobús davant situacions de perill.

TEMA 4. Seguretat activa i passiva en el transport escolar

 1. Definició de seguretat activa i passiva en el transport escolar.
 2. Condicions de seguretat relacionades amb el vehicle de transport escolar.
 3. La seguretat dels infants en el transport escolar.
 4. La importància dels cinturons de seguretat.
 5. Pautes que garanteixen l'ús segur de l'autobús escolar.
 6. L'educació vial.

TEMA 5. Els/les usuaris/àries del transport escolar

 1. El servei de transport escolar.
 2. Quins documents han de portar les persones usuàries del transport escolar?
 3. Règim d'altes, baixes o modificació del servei de transport escolar.
 4. Drets i deures de l'alumnat i dels pares i mares.
 5. Classificació de les possibles faltes comeses pels infants i la seva sanció corresponent.
 6. Prevenció de situacions de perill per a les persones usuàries del transport escolar.

TEMA 6. Recurasos educatius: habilitats comunicatives i socials

 1. Introducció.
 2. Habilitats comunicatives: la comunicació.
 3. Habilitats socials.
 4. L'actitud de els/les monitors/es de transport esoclar que afavoreix el desenvolupament de les habilitats comunicatives i socials de l'infant.

TEMA 7. Recursos educatius: gestió del temps lliure

 1. L'oci i el temps lliure.
 2. L'animació sociocultura.
 3. El/La monitor/a de trnasport escolar com animador/a del trajecte en autovús.
 4. Activitats que es poden realitzar amb els infants en el trajecte amb autobús.

TEMA 8. Primers auxilis i prevenció d'accidents

 1. Primers auxilis.
 2. Primers auxilis a menors.
 3. Factors de risc en el transport escolar i mesures preventives per evitar accidents.

DESTAQUEM

CONVOCÀTORIA ADA

Formació 100% subvencionada

ACTIC bàsic, mitjà, avançat, Word i  Excel bàsic i avançat, competències digitals bàsiques, entre altres....

FORMACIONS EN PRL I EMERGÈNCIES

FORMACIONS EN IGUALTAT I GÈNERE

FORMACIONS ONLINE 

PREPARACIÓ

ACTIC MITJÀ (100%online)

PREPARACIÓ 

ACTIC AVANÇAT (100%online)

PREPARACIÓ 

CATALÀ C2 (100%online)