PREPARACIÓ EXAMEN NIVELL B2 ANGLÈS

OBJECTIUS

 • Capacitar l'alumnat per utilitzar l'idioma amb facilitat i eficàcia en situacions habituals i més específiques que requereixin comprendre, produir i tractar textos orals i escrits, conceptualment i lingüísticament complexos, en una varietat de llengua estàndard, amb un repertori lèxic ampli encara que no gaire idiomàtic , i que versin sobre temes generals, actuals o propis del camp d'especialització del parlant.
 • Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació en llengua anglesa necessària perquè es puguin presentar a les proves d'acreditació oficial del nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües

CONTINGUTS

 

Tema 1. Never judge a book by its cover

 • Grammar reference: Word formation.
 • Grammar reference: More about adjectives.
 • Grammar reference: Relative clauses.
 • Grammar reference. Deduction: present and past.
 • Writing tips. How to write an informal email. 

Tema 2. Down to Earth

 • Grammar Reference. What’s in a noun?.
 • Grammar reference: Modals and expressions of probability.
 • Grammar reference: Conditionals. Alternatives to if.
 • Grammar reference: Punctuation marks.
 • Pronunciation Reference. Contractions/Linking. 

Tema 3.   Home sweet home 

 • Grammar reference: Verbs in a state!.
 • Grammar reference: Modals of obligation/absence of obliga¬tion/prohibition/advice.
 • Grammar reference: The imperative.
 • Grammar reference: Have/Get something done.
 • Writing tips. Follow this pattern. 

Tema 4.   A penny for your thoughts 

 • Grammar Reference. Infinitive and -ing.
 • Vocabulari. Let’s Count.
 • Reading. A rich man.
 • Grammar Reference. Infinitive versus -ing.
 • Grammar Reference. Saxon Genitive and Double Genitive.
 • Vocabulary. Expressions.
 • Grammar Reference. Participle clauses. 

Tema 5.   Caught red-handed 

 • Grammar reference: Order! Order.
 • Grammar reference: Emphasis.
 • Grammar reference: Inversions.
 • Grammar reference: Tag questions.
 • Grammar reference: Cleft sentences.
 • Writing tips. Write a review.  

Tema 6.   Out and about

 • Grammar Reference. Used to.
 • Grammar Reference. Would.
 • Grammar Reference. Narrative Tenses.
 • Grammar Reference. Gradation of adverbs.
 • Grammar Reference. About Prepositions.
 • Vocabulary. Leisure: Travelling.
 • Pronunciation Reference. Pronunciation of -ed. 

Tema 7.   TV or not TV?

 • Grammar Reference. Impersonal report structures.
 • Grammar reference. Characteristics headlines.
 • Grammar Reference. Clauses expressing contrast.
 • Pronunciation Reference. Contrastive intonation. 

Tema 8.   An apple a day keeps the doctor away

 • Grammar reference: Reported speech. Reporting statements and commands.
 • Grammar reference: Reporting questions and indirect ques¬tions.
 • Vocabulary tip: Ache, Pain and Hurt.
 • Writing tips.
 • Pronunciation reference: Homographs and Homophones. 

Tema 9.   No regrets just lesson learned

 • Grammar Reference. I wish/if only.
 • Grammar Reference. Would rather/would sooner/had better.
 • Grammar Reference. Group Nouns.
 • Grammar Reference. It’s time/It’s about time/It’s high time.
 • Vocabulary. False Friends.
 • Pronunciation Reference. /s/ - /z/ - /?/. 

Tema 10.   Facebook = Language facelift?

 • Grammar reference: Future continuous and perfect.
 • Grammar reference: The future from past perspective.
 • Vocabulary reference: Compounds with -ever.
 • Grammar reference: Use of articles.
 • Writing tips.
 • Grammar reference. In short.
 • Vocabulary. Dictionary advice.

DESTAQUEM

CONVOCÀTORIA ADA

Formació 100% subvencionada

ACTIC bàsic, mitjà, avançat, Word i  Excel bàsic i avançat, competències digitals bàsiques, entre altres....

FORMACIONS EN PRL I EMERGÈNCIES

FORMACIONS EN IGUALTAT I GÈNERE

FORMACIONS ONLINE 

PREPARACIÓ

ACTIC MITJÀ (100%online)

PREPARACIÓ 

ACTIC AVANÇAT (100%online)

PREPARACIÓ 

CATALÀ C2 (100%online)