CURS TÈCNIC EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. RECURS PREVENTIU.

OBJECTIUS

Amb aquest curs coneixeràs les funcions i responsabilitats que assumeixen els tècnics de prevenció de riscos laborals, prenent consciència dels riscos inherents al lloc de treball i com evitar-los. Es tracta d'una formació que t'habilita per a exercir com a recurs preventiu.

Al final d'aquest curs podràs: 

  • Conèixer les funcions i responsabilitats que assumeixen els diferents components en matèria de prevenció de riscos laborals.
  • Prendre consciència dels riscos inherents als llocs de treball i com evitar-los.

CONTINGUTS

 

  

MÒDUL 1. CONCEPTES BÀSICS SOBRE SEGURETAT I SALUT A LA FEINA

 

UNITAT DIDÀCTICA 1. EL TREBALL I LA SALUT: ELS RISCOS PROFESSIONALS. FACTORS DE RISC

 

 

1. Conceptes bàsics: treball i salut

2. Treball

3. Salut

4. Factors de Risc

5. Condicions de Treball

6. Tècniques de Prevenció i Tècniques de Protecció

 

UNITAT DIDÀCTICA 2. DANYS DERIVATS DEL TREBALL. ELS ACCIDENTS DE TREBALL I LES MALALTIES PROFESSIONALS. ALTRES PATOLOGIES DERIVADES DEL TREBALL

 

1. Danys per a la salut. Accident de treball i malaltia professional

2. Accident de treball

3. Tipus d'accident

4. Regla de la proporció accidents/incidents

5. Repercussions dels accidents de treball

6. Malaltia Professional

 

UNITAT DIDÀCTICA 3. MARC NORMATIU BÀSIC EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. DRETS I DEURES

 

1. Normativa

2. Normativa de caràcter internacional. Convenis de l'Organització Internacional del Treball (O.I.T.)

3. Normativa Unió Europea

4. Normativa Nacional

5. Normativa Específica

6. Drets, obligacions i sancions en Prevenció de Riscos Laborals

7. Empresaris. (Obligacions de l'empresari)

8. Responsabilitats i Sancions

9. Drets i obligacions del treballador

10. Delegats de Prevenció

11. Comitè de Seguretat i Salut

 

 

MÒDUL 2. RISCOS GENERALS I LA SEVA PREVENCIÓ

 

UNITAT DIDÀCTICA 1. RISCOS LLIGATS A LES CONDICIONS DE SEGURETAT

 

1. Introducció als Riscos lligats a les Condicions de Seguretat

2. Llocs de treball

3. Risc elèctric

4. Equips de treball i màquines

5. Les eines

6. Incendis

7. Seguretat en el maneig de Productes Químics

8. Senyalització de Seguretat

9. Aparells a pressió

10. Emmagatzematge, manipulació i manteniment

 

UNITAT DIDÀCTICA 2. RISCOS LLIGATS AL MEDI AMBIENT DE TREBALL

 

1. El medi ambient físic a la feina

2. Contaminants químics

3. Classificació dels productes segons els efectes tòxics

4. Mesures de prevenció i control

5. Contaminants biològics

6. Tipus i vies d'entrada dels contaminants biològics

7. Mesures de prevenció i control bàsiques

 

UNITAT DIDÀCTICA 3. LA CÀRREGA DE TREBALL, LA FATIGA I LA INSATISFACCIÓ LABORAL

 

1. La Càrrega Física

2. Criteris d'avaluació del treball muscular

3. Mètode del consum d'energia

4. La Postura

5. Manipulació manual de càrregues

6. Moviments Repetitius

7. La càrrega mental

8. La Fatiga

9. La Insatisfacció Laboral

10. L'organització del treball

 

UNITAT DIDÀCTICA 4. SISTEMES ELEMENTALS DE CONTROL DE RISCOS. PROTECCIÓ COL·LECTIVA I INDIVIDUAL

 

1. La Protecció Col·lectiva

2. Ordre i neteja

3. Senyalització

4. Formació

5. Manteniment

6. Resguards i dispositius de seguretat

7. La protecció individual. Equips de Protecció Individual (EPIs)

8. Definició d'equip de protecció individual

9. Elecció, utilització i manteniment d'EPIs

10. Obligacions Referents als EPIs

 

UNITAT DIDÀCTICA 5. PLANS D'EMERGÈNCIA I EVACUACIÓ

 

1. Activitats amb Reglamentació Sectorial Específica

2. Activitats sense Reglamentació Sectorial Específica

3. Pla d'autoprotecció

4. Definició i objectius del Pla d'autoprotecció

5. Criteris d'elaboració d'un pla d'autoprotecció

6. Estructura del Pla d'autoprotecció

7. Mesures d'emergència

8. Objectius de les Mesures d'Emergència

9. Classificació de les emergències

10. Organització de les emergències

11. Procediments d'actuació

12. Estructura Pla d'Emergència

 

UNITAT DIDÀCTICA 6. EL CONTROL DE LA SALUT DELS TREBALLADORS

 

1. La Vigilància de la Salut

2. Control biològic

3. Detecció precoç

 

MÒDUL 3. GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ DE L'EMPRESA

 

UNITAT DIDÀCTICA 1. ORGANISMES PÚBLICS RELACIONATS AMB LA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

 

1. Organismes Públics relacionats amb la Seguretat i Salut en el Treball

2. Organismes Europeus relacionats amb la Seguretat i Salut en el Treball

3. Organismes Nacionals Relacionats amb la Seguretat i Salut en el Treball

 

UNITAT DIDÀCTICA 2. ORGANITZACIÓ DEL TREBALL PREVENTIU: RUTINES BÀSIQUES

 

1. El Pla de Prevenció

2. L'avaluació de riscos

3. L'anàlisi de riscos

4. Valoració del risc

5. Tipus d'avaluacions

6. Mètode d'avaluació general de riscos (Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball)

7. Planificació de Riscos o Planificació Activitat Preventiva

8. Contingut mínim de la Planificació Preventiva

9. Revisió de la Planificació Preventiva

10. Vigilància de la Salut

11. Informació i Formació

12. Mesures d'emergència

13. Memòria Anual

14. Auditories

 

UNITAT DIDÀCTICA 3. DOCUMENTACIÓ: RECOLLIDA, ELABORACIÓ I ARXIU

 

1. Documentació: Recollida, elaboració i arxiu

2. Modalitats de gestió de la prevenció

 

MÒDUL 4. PRIMERS AUXILIS

 

UNITAT DIDÀCTICA 1. PRIMERS AUXILIS

 

1. Principis generals de primers auxilis

2. L'actuació del socorrista

3. Terminologia clínica

4. Posicions de Seguretat

5. Material de primers auxilis

6. Assistències

7. Valoració primària: consciència-respiració-pols

8. Comprovar l'estat de consciència

9. Comprovar funcions respiratòries

10. Comprovar funcions cardíaques

11. Tècniques de Reanimació. RCP bàsiques

12. Obertura de les vies respiratòries

13. Respiració Assistida Boca a Boca

14. Si l'accidentat no respira i no té pols

15. Estat de Xoc

16. Ferides i hemorràgies

17. En cas de ferides simples

18. Ferides complicades amb hemorràgia

19. Hemorràgies externes

20. Hemorràgia interna

21. Hemorràgia exterioritzada

22. Hemorràgies especials

23. Cremades

24. Electrocució

25. Fractures i contusions

26. Cas especial: Fractura de columna vertebral

27. Esquinços

28. Trencament de lligaments

29. Contusions

30. Luxació

31. Intoxicació

32. Intoxicacions provocades per via digestiva

33. En cas d'intoxicació per inhalació

34. Intoxicació per injecció

35. Insolació

36. El que NO s'ha de fer en primers auxilis

 

MÒDUL 5. EL RECURS PREVENTIU

 

UNITAT DIDÀCTICA 1. EL RECURS PREVENTIU

 

1. Què és un Recurs Preventiu?

2. Referència Legislativa dels Recursos Preventius

3. Capacitació i Formació per al Recurs Preventiu

4. Funcions del Recurs Preventiu

5. Facultats i Garanties del Recurs Preventiu

6. Obligació d'Acceptar la Designació o Assignació

7. Responsabilitats del Recurs Preventiu

8. Número i emplaçament dels Recursos Preventius

9. El Recurs Preventiu a la Coordinació d'Activitats empresarials

10. El Recurs Preventiu a les obres de construcció

11. Documentació i Registres en la gestió del Recurs Preventiu

12. Infraccions en matèria de Recursos Preventius

13. Situacions amb presència de Recurs Preventiu

14. Instruccions bàsiques per al Recurs Preventiu

15. El Recurs Preventiu a la Fase Prèvia als Treballs

16. El Recurs Preventiu a la Fase d'Execució dels Treballs

17. El Recurs Preventiu a la Fase de Finalització dels Treballs

18. Documentació d'utilitat 

 

 

DESTAQUEM

CONVOCÀTORIA ADA

Formació 100% subvencionada

ACTIC bàsic, mitjà, avançat, Word i  Excel bàsic i avançat, competències digitals bàsiques, entre altres....

FORMACIONS EN PRL I EMERGÈNCIES

FORMACIONS EN IGUALTAT I GÈNERE

FORMACIONS ONLINE 

PREPARACIÓ

ACTIC MITJÀ (100%online)

PREPARACIÓ 

ACTIC AVANÇAT (100%online)

PREPARACIÓ 

CATALÀ C2 (100%online)