PREPARACIÓ CATALÀ NIVELL C2

CONTINGUT

Tema 1. Els Aliments

Gramàtica

 • Verbs: pretèrit indefinit
 • Comparacions
 • Derivació

Vocabulari

 • Aliments bàsics
 • Verdures i hortalisses
 • Les fruites
 • Fruita seca
 • Peix i marisc
 • Productes làctics
 • Les begudes
 • La xarcuteria
 • Pa i pasta
 • Dolços i postres

Exercicis

 • Conjuga en pretèrit indefinit els verbs següents.
 • Completa amb la forma correcta del pretèrit indefinit.
 • Completa els espais buits amb les paraules derivades de les que estan entre parèntesis.
 • Escriu paraules noves afegint-hi els sufixos -edat, -etat, -dat, -tat.
 • Escolta la cançó i omple els buits amb les paraules que falten. 

 

Tema 2. L'educació i els viatges

Gramàtica

 • Verbs: Plusquamperfet d'indicatiu
 • Estil directe i indirecte
 • Conjuncions i locucions conjuntives

Vocabulario

 • L'escola
 • Assignatures
 • Llengües i països
 • Viatges

Exercicis

 • Conjuga en plusquamperfet d'indicatiu els verbs següents.
 • Completa amb la forma correcta del pretèrit indefinit o del plusquamperfet.
 • Canvieu aquestes frases d'estil directe a indirecte o viceversa.
 • Escriu, en cada cas, la conjunció o la locució adequada.
 • Completa utilitzant la forma correcta de perquè, per què, per què
 • Escriu sobre un viatge que hagis fet.
 • Escolta la cançó i omple els buits amb les paraules que falten.

 

Tema 3. Gaudint del lleure

Gramàtica

 • Flexió de gènere i número dels adjectius i connectors
 • Els possessius
 • Les preposicions "a" i "en" davant els complements circumstacials de lloc i temps
 • Conjuncions i locucions conjuntives
 • L'ús dels pronoms "en", "hi" i "ho" i casos especials
 • Usos de l'adjectiu davant del nom
 • Perífrasis verbals

Vocabulari

 • Descripció de persones i descripció de celebracions

Redacció

 • Característiques dels textos narratius
 • Anunciar una celebració i convidar-hi les persones implicades
 • Acordar amb altres persones un ús per a un espai i establir criteris per arranjar-lo
 • Proposar un itinerari per escrit i sol·licitar per correspondència informació relativa a un viatge
 • Planificar el contingut d'un missatge de correu electrònic
 • Diferència entre una descripció objectiva i una descripció subjectiva
 • Característiques de la ressenya

Fonètica

Exercicis

 

Tema 4. A la cuina

Gramàtica

 • Verbs: ús de l'imperatiu i del present d'indicatiu
 • Verbs: ús de l'imperatiu i del present de subjuntiu amb formes velaritzades
 • Oracions impersonals
 • Pronoms febles en funció del complement del nom, del complement directe i del complement circunstancial de lloc
 • Oracions impersonals i quantitatives
 • Usos de "fins", "fins a"; "com", "com a" i "cap", "cap a"
 • Locucions conjuntives concessives
 • Oracions subordinades substantives, adjectives i adverbials
 • Ús de la coma en les oracions subordinades adjectives
 • Casos especials de l'ortografia de la "b" i la "v" 
 • Formes i funcions dels pronoms "en" i "hi" i combinacions binàries amb aquests pronoms
 • Oracions subordinades adverbials de temps
 • Conjuncions i locucions conjuntives causals i connectors que expressen contrast

Vocabulari

 • Expressions que indiquen ordre
 • Expressions que indiquen finalitat
 • Expressions de probabilitat
 • Expressar el grau de certesa davant un fet futur

Redacció

 • Elaborar una recepta de cuina
 • Descriure breument un plat i elaborar l'esquema d'una recepta: títol, ingredients, elaboració i suggeriments
 • Textos instructius: redactar unes instruccions de funcionament i ús i seleccionar un invent a partir de criteris establerts
 • Característiques dels textos predictius
 • Descriure un projecte per obrir un local comercial
 • Parlar de somnis recurrents i dels significats possibles

Fonètica

 • Canvis fonètics de les consonants en contacte 

Exercicis

 

Tema 5. Projectes i somnis

Gramàtica

 • La substitució pronominal: pautes i les combinacions binàries de pronoms
 • Les oracions subordinades adverbials causals i consecutives i els connectors que les introdueixen
 • Les oracinos subordinades adverbials de manera, concessives, comparatives i condicionals
 • La correlació de temps verbals en les oracions subordinades condicionals
 • Combinacions pronominals de complement directe i indirecte
 • Les conjuncions completives i distinció entre "sinó" adversatiu i "si no" condicional

Vocabulari

 • Varietats generacionals de la llengua i els diferents tipus de diccionaris i la seva organització
 • Informació referida a les locucions i a les frases fetes en els diccionaris
 • Preposicions i marcadors que serveixen per iniciar un tema i per retornar a una qüestió tractada
 • Connectors per afegir idees
 • Ús del llenguatge positiu

Redacció

 • Textos argumentatius: les seves parts i les estratègies d'argumentació
 • Exposar les raons que justifiquen un punt de vista
 • Planificar per escrit una intervenció oral de caire argumentatiu
 • Recollir opinions a favor i en contra dels programes de telerealitat
 • Trobar en un text les idees principals, complementàries i irrellevants 
 • Distingir en un registre col·loquial per arribar a un acord

Fonètica

 • Trets fonètics del llenguatge col·loquial

Exercicis

 

Tema 6. Explicant i entenent històries

Gramàtica

Vocabulari

 • Conjuncions i locucions conjuntives de coordinació

Redacció

 • El conte: estructura, tema, argument i tipus de narrador
 • Les idees principals en la redacció d'un text 

Fonètica

 • Consells per llegir en veu alta
 • Entonació adequada: modalitats oracionals i lectura expressiva
 • Llegir un conte en veu alta i amb expressivitat
 • Pronunciació de les vocals en contacte de mots diferents: hiat, sinalefa i elisió

Exercicis

DESTAQUEM

CONVOCÀTORIA ADA

Formació 100% subvencionada

ACTIC bàsic, mitjà, avançat, Word i  Excel bàsic i avançat, competències digitals bàsiques, entre altres....

FORMACIONS EN PRL I EMERGÈNCIES

FORMACIONS EN IGUALTAT I GÈNERE

FORMACIONS ONLINE 

PREPARACIÓ

ACTIC MITJÀ (100%online)

PREPARACIÓ 

ACTIC AVANÇAT (100%online)

PREPARACIÓ 

CATALÀ C2 (100%online)