VETLLADOR/A ESCOLAR

ATENCIÓ A L'ALUMNAT AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS

CONTINGUTS

MÒDUL 1. LA INFÀNCIA

TEMA 1. La infància

 1. Concepte d'infància: transformació històrica
 2. La infància: etapes de la infància.
 3. La socialització durant la infància.
 4. Tècniques i instruments per l'evaluació i valoració de la infància: entrevista familiar-tutor/a; qüestionaris; informes individuals; carpeta de treball o portfolio; tècniques sociomètriques i tècniques d'observació.
 5. Recursos materials i humans favorables al desenvolupament infantil.
 6. La figura de el/la mestre/a en la infància.

TEMA 2. Necessitats infantils primàries

 1. Introducció a les necessitats infantils.
 2. Alimentació.
 3. Lavabo i higiene.
 4. Descans i somni.
 5. Vestit, calçat i altres objectes dús personal.
 6. Salut i malaltia.
 7. Pautes dintervenció, segons edat.
 8. Instal·lacions i materials.

TEMA 3. Accidents i primers auxilis en la infància

 1. Factors desencadenants dels accidents infantils.
 2. Prevenció dels accidents infantils.
 3. Marc legislatiu sobre seguretat infantil.
 4. Norma de seguretat i higiene aplicades al tècnic/tècnica.
 5. Perills i accidents a la infància.

MÒDUL 2. NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS

TEMA 4. Introducció a l'educació especial

 1. Consideracions generals.
 2. Evolució històrica.
 3. El concepte de necessitats educatives especials.
 4. Inclusió educativa.
 5. Principis generals dintervenció educativa.

TEMA 5. Organització funcional de l'educació especials

 1. Modalitats d'escolarització.
 2. Avaluació psicopedagògica i dictamen d'escolarització.
 3. Orientació educativa.

TEMA 6. Atenció primerenca i educació especial

 1. L'escolarització de nens i nenes amb necessitats educatives especials a l'educació infantil.
 2. El treball amb les famílies.
 3. Atenció integral. Coordinació amb altres serveis (salut, centres escolars, serveis socials).
 4. Col·laboració entre serveis ordinaris i específics.

TEMA 7. Intervenció educativa amb l'alumnat d'educació especial

 1. Alumnat amb limitació de mobilitat.
 2. Alumnat amb transtorns greus de conducta.
 3. Alumnat amb transtorns generals del desenvolupament.
 4. Alumnat amb síndrome de Down.
 5. Alumnat amb discapacitat auditiva.
 6. Alumnat amb discapacitat visual.
 7. Alumant amb discapacitat intelectual.

TEMA 8. Eines per a la intervenció en l'educació especial

 1. Recursos humans específics.
 2. Mesures concretes per a l'atenció a la diversitat.
 3. Noves tecnologies aplicades a l'educació especial.

TEMA 9. Les noves tecnologies al servei de l'atenció a la diversitat

 1. Definició de noves tecnologies.
 2. Aportacions de les NTIC a l'educació.
 3. Canvis i repercusions en les NTIC en l'educació.
 4. Nivells d'integració i formes bàsiques d'ús.
 5. NTIC i l'educació.
 6. Integració de les aplicacions didàctiques de la informàtica.
 7. Aplicacions didàctiques comuns.
 8. Aplicacions didàctiques específiques.
 9. Software educatiu.

MÒDUL 3. DESENVOLUPAMENT DEL JOC EN LA INFÀNCIA

TEMA 10. El joc

 1. Introducció.
 2. La importància del joc.
 3. Característiques del joc.
 4. Tipus de jocs.

 

 

TEMA 11. El joc i l'educació

 1. El joc per etapes.
 2. Teories del joc.
 3. El joc didàctic.
 4. La joguina didàctica.
 5. Joguines adequades a les característiques del desenvolupament.
 6. El paper educador.
 7. La socialització a través del joc.

TEMA 12. Desenvolupament de jocs

 1. Perspectiva psicoevolutiva del joc.
 2. Jocs dinàmics.
 3. Jocs d'habilitat.

TEMA 13. Grans jocs per divertir-se i educar

 1. Contextualització, característiques i definició de joc.
 2. El joc educatiu. Jugar educant i educar jugant.
 3. Beneficis i funcions del joc.
 4. Tipus i classificació de jocs.
 5. Esquema de classificació de jocs.
 6. Elements que intervenen en un joc.
 7. Com s'explica un joc.
 8. Tipus de jocs.
 9. Altres activitats i jocs: el contacontes.
 10. Malabars.

TEMA 14. Jocs que afavoreixen l'autoestima

 1. Jocs que afavoreixen l'autoestima.
 2. Contes que afavoreixen l'autoestima

MÒDUL 4. PROGRAMES D'HABILITATS D'AUTONOMIA PERSONAL I SOCIAL

TEMA 15. Programes d'habilitats d'autonomia personal i social i activitats complementàries i de descans en l'aula de l'ACNEE

 1. Habilitats d'autonomia: semblances i diferències.
 2. Disseny de programes dhabilitats dautonomia personal i social i activitats complementàries i de descans dun ACNEE.
 3. Planificació de programes d'habilitats d'autonomia personal i social i activitats complementàries i de descans d'un ACNEE.
 4. Avaluació de programes d'habilitats d'autonomia personal i social i activitats complementàries i de descans d'un ACNEE.
 5. Tècniques per a la modificació de conducta: observació, aplicació i registre.

TEMA 16. Procés d'ensenyament-aprenentatge de l'ACNEE en l'aula

 1. ACNEE: característiques i tipus.
 2. Metodologies de treball amb l'ACNEE: tipus i característiques.
 3. Adaptacions curriculars individuals: materials curriculars i metodologia.

TEMA 17. Coordinació entre professionals en el centre educatiu de l'ACNEE

 1. Coordinació com a metodologia de treball.
 2. Canals dintercanvi dinformació entre professionals.
 3. Canals d'intercanvi de comunicació amb la família.
 4. Adaptació Curricular Individualitzada.
 5. Introducció al Pla d'atenció a la diversitat.

TEMA 18. Anàlisi de les ajudes tècniques i materials especials per a afavorir l'autonomia de l'ACNEE en l'aula

 1. Espais i usos.
 2. Material escolar: usos. Ubicació a l'aula.
 3. Discapacitat física: eliminació de barreres físiques/arquitectòniques.
 4. Discapacitat sensorial: aparells dajuda a la mobilitat: tipus i característiques.
 5. Discapacitat intel·lectual: ajuts tècnics bàsics: tipus i característiques.
 6. Altres tipologies d'ACNEE: ajuts tècnics bàsics: tipus i característiques.

TEMA 19. Ergonomia a l'aula de l'ACNEE

 1. Ergonomia.
 2. Higiene postural de l'ACNEE i del professional.
 3. Canvis posturals i movilitzacions: tipus i característiques.

TEMA 20. Activitats complementàries de l'ACNEE

 1. Documents del centre educatiu.
 2. Normes bàsiques d'higiene i alimentació.
 3. Normativa vigent en matèria de seguretat als mitjans de transport.
 4. Prevenció de riscos laborals.
 5. Anàlisi dels recursos de lentorn.
 6. Dinàmiques de grup.

TEMA 21. Activitats de descans dins de l'aula d'ACNEE

 1. Tècniques de relaxació.
 2. Espai físic per realitzar acitvitats de descans: organització i preparació.
 3. Habilitats bàsiques d'autonomia: vestit i despullat.

MÒDUL 5. PROGRAMES D'ADQUISICIÓ D'HÀBITS D'ALIMENTACIÓ I AUTONOMIA

TEMA 22. Autonomia en l'alimentació de l'ACNEE

 1. Característiques de l'ACNEE a tenir en compte a l'activitat del menjador escolar: nivell de dependència.
 2. Accions a exercir: rentat de mans, col·locació de pitets o altres.
 3. Mobiliari i materials a utilitzar: característiques.
 4. Anàlisi de programes d'autonomia i hàbits a l'alimentació.

TEMA 23. Menús i dietes especials d'un ACNEE en el menjador escolar

 1. Instruments de control dels alumnes amb dietes especials.
 2. Aliments contraindicats o perjudicials.
 3. Fitxes individuals de registre per a alumnes amb problemes alimentaris.

TEMA 24. Programes d'adquisició d'hàbits d'alimentació de l'ACNEE

 1. Programes de masticació: execució, tècniques i pautes.
 2. Avaluació: registre.
 3. Tècniques d'entrenament: instrucció verbal, modelatge de conducta, imitació i assaig de conducta, reforçament, encadenament, generalització o altres..

TEMA 25. Suport per l'alimentació d'un ACNEE en el centre escolar

 1. Ajuts tècnics per a l'alimentació: característiques.
 2. Tècniques per donar menjar.
 3. Protocols d´informació entre professionals i família.

DESTAQUEM

CONVOCÀTORIA ADA

Formació 100% subvencionada

ACTIC bàsic, mitjà, avançat, Word i  Excel bàsic i avançat, competències digitals bàsiques, entre altres....

FORMACIONS EN PRL I EMERGÈNCIES

FORMACIONS EN IGUALTAT I GÈNERE

FORMACIONS ONLINE 

PREPARACIÓ

ACTIC MITJÀ (100%online)

PREPARACIÓ 

ACTIC AVANÇAT (100%online)

PREPARACIÓ 

CATALÀ C2 (100%online)