CURS DE PRL - NIVELL BÀSIC

OBJECTIUS

Amb aquest curs coneixeràs les funcions i responsabilitats que assumeixen els tècnics de prevenció de riscos laborals, prenent consciència dels riscos inherents al lloc de treball i com evitar-los. Es tracta d'una formació que t'habilita per a exercir com a recurs preventiu.

Al final d'aquest curs podràs: 

  • Conèixer les funcions i responsabilitats que assumeixen els diferents components en matèria de prevenció de riscos laborals.
  • Prendre consciència dels riscos inherents als llocs de treball i com evitar-los.

CONTINGUTS

MÒDUL 1. CONCEPTES BÀSICS EN SEGURETAT I SALUT

 

Tema 1. El Treball i la Salut: els riscos professionals. Factors de risc.

Tema 2. Danys derivats de treball. Els accidents de treball i les malalties professionals. Altres patologies derivades del treball.

Tema 3. Marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals. Drets i deures bàsics en aquesta matèria.

 

MÒDUL 2. RISCOS GENERALS I LA SEVA PREVENCIÓ

 

Tema 1. Riscos lligats a les condicions de seguretat.

Tema 2. Riscos lligats al medi ambient de treball.

Tema 3. La càrrega de treball, la fatiga i la insatisfacció laboral.

Tema 4. Sistemes elementals de control de riscos. Protecció col·lectiva i individual.

Tema 5. Plans d'emergència i evacuació.

Tema 6. El control de la salut dels treballadors.

 

MÒDUL 3. RISCOS ESPECÍFICS

 

Tema 1. Sistemes elementals de control de riscos 

Tema 2. Plans d'emergència 

Tema 3. El control de la salut dels treballadors 

Tema 4. Altres riscos específics

 

MÒDUL 4. ELEMENTS BÀSICS DE LA GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

 

Tema 1. Organismes públics relacionats amb la Seguretat i Salut en el Treball.

Tema 2. Organització del treball preventiu: “rutines” bàsiques.

Tema 3. Documentació: recollida, elaboració i arxiu.

 

MÒDUL 5. PRIMERS AUXILIS

 

Tema 1. Sistemes elementals de control de riscos 

Tema 2. Plans d'emergència 

Tema 3. El control de la salut dels treballadors 

Tema 4. Altres riscos específics

DESTAQUEM

FORMACIONS EN PRL I EMERGÈNCIES

FORMACIONS EN IGUALTAT I GÈNERE

FORMACIONS ONLINE 

FORMACIÓ PREPARACIÓ

ACTIC MITJÀ

FORMACIÓ PREPARACIÓ 

ACTIC AVANÇAT

FORMACIÓ PREPARACIÓ 

CATALÀ C2

CURS MANIPULACIÓ ALIMENTS

100% online

CURS AL·LÈRGIES I INTOLERÀNCIES ALIMENTÀRIES

100% online

CURS PRIMERS AUXILIS

100% online